Monday, October 4, 2010

Ulasan Jurnal - 3 Jurnal Kajian Tindakan


3 JURNAL KAJIAN TINDAKAN
PERKARA
JURNAL 1
JURNAL 2
JURNAL 3
Tajuk
Action Research as a Tool for Promoting Teacher
Awareness of Students' Conceptual Understanding.

Development of Computerized Classroom Participatory Action Research (CCPAR) System.
An Action Research
The Effect of Computer-based Mathematics on Problem Solving.
Penulis
Bruria Haberman, Ela Lev & Dorothy Langley
Panana Tangwannawid, Monchai Taintong and Sageemas Na Wichian

Daisy T. Emanuel
Sumber
TTiCSE'03, June 30-July 2, 2003, Thessaloniki, Greece.
Fifth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society, December 11-12, 2008, Bangkok, Thailand.

Contact Information: Daisy T. Emanuel
3rd Grade Teacher Sadie Tillis
Abstrak
Menurut penyelidik, dalam menerapkan satu kurikulum CS yang baru, ia memerlukan latihan dalaman yang sesuai. Guru-guru perlu peka terhadap cirri-ciri yang menggalakan pelajar membina pemahaman konseptual mereka sendiri dan kesukaran yang biasa dialami oleh pelajar. Dalam artikel ini, penyelidik menjelaskan bengkel yang dijalankan di kalangan guru, di mana penyelidik menggunakan kajian tindakan untuk mengenal pasti perubahan terhadap pengetahuan dan pendekatan guru terutama sekali dalam menggalakkan kepekaan terhadap pemahaman konsep para pelajar.

Kajian ini bertujuan membangunkan sebuah system yang dikenali sebagai Computerized Classroom Participatory Action Research (CCPAR).

Kajian ini bertujuan untuk memeriksa kesan kurikulum matematik berasaskan komputer terhadap penyelesaian masalah  dan sikap pelajar terhadap kurikulum matematik yang berasaskan komputer.
Pengenalan
Di awal pengenalan, penyelidik menjelaskan secara ringkas kurikulum CS, penyelidik kemudiannya mendefinisikan kajian tindakan
Dalam pengenalan, penulis menjelaskan kajian tindakan, dan prosedur asas dalam kajian tindakan. Selain itu, penyelidik turut menerangkan proses kerja model CCPAR yang menggunakan teknologi komputer untuk menyokong proses pembelajaran dan pengajaran.

Dalam pengenalannya, penyelidik menceritakan senario yang belaku di kalangan pelajarnya yang membawa beliau kepada kajian ini. Turut diselitkan latar belakang penyelidik ini sendiri.
Persoalan kajian
Tiada persoalan kajian yang jelas dinyatakan.
Tiada persoalan kajian.
Persoalan pertama ialah, sejauh manakah keberkesanan penggunaan subjek matematik berasaskan komputer terhadap kemahiran penyelesaian masalah pelajar? Kedua ialah, apakah sikap pelajar terhadap pembelajaran matematik berasaskan komputer, dan apakah kesan terhadap sikap pelajar dalam pelaksanaan  subjek matematik berasaskan komputer?

Kajian Kepustakaan
Tiada kajian kepustakaan.
Tiada kajian kepustakaan.
Terdapat kajian kepustakaan. Penulis banyak merujuk kepada contoh-contoh kajian lepas bagi menyokong hujah dan kajiannya. Penulis juga mengaitkan kajian terdahulu dengan kajian yang beliau jalankan.

Metodologi Kajian
Penyelidik menggunakan kajian tindakan untuk mengenal pasti perubahan terhadap pengetahuan dan pendekatan guru terutama sekali dalam menggalakkan kepekaan terhadap pemahaman konsep para pelajar.


Dalam kajian ini, para penyelidik mengaplikasikan kajian tindakan. Mereka mempelajari maklumat berkaitan pembangunan sistem, memilih prototaip aplikasi berdasarkan kriteria yang dipelajari dan kemudian membangunkan sistem menggunakan bahasa pengaturcaraan web PHP dan pangkalan data MySQL. Kemudian, ujian Beta dijalankan oleh 6 orang pakar.

Sampel kajian terdiri daripada pelajar gred 3 yang akan belajar 2 jam setiap minggu subjek matematik berasaskan computer. Komputer program yang digunakan oleh penyelidik dalam kajian ini adalah Edutest. Edutest adalah program komputer yang fokus kepada strategi penyelesaian masalah, geometri, nombor, logik, pengukuran, kebarangkalian dan masalah perkataan. Para pelajar kemudiannya akan bekerja sendiri terhadap arahan berpandukan komputer. Semasa belajar, para pelajar akan menjalani ujian pra dan post bersama-sama dengan ujian penilaian yang dilakukan oleh guru dalam matematik bagi memastikan aras pencapaian mereka. Penyelidik turut menjalankan tinjauan terhadap sikap pelajar semasa menggunakan sistem tersebut. Soal selidik bagi ujian pra dan pos diberi. Maklumat yang diperoleh dapat membantu penyelidik dalam perancangan dan pelaksanaan kurikulum berasaskan komputer dan melihat sama ada sikap mereka terhadap pembelajaran matematik menggunakan matematik akan menunjukkan kesan terhadap sejauh mana tahap mereka melaksanakan program tersebut.

Dapatan Kajian
Berdasarkan bengkel dan kajian tindakan yang dilakukan,  didapati reka bentuk bengkel yang dijalankan dapat menggalakkan perubahan di kalangan guru. Perubahan ini perlu dalam menerapkan kurikulum baru CS dan membina sebuah komuniti kolaboratif di kalangan guru.

Data kemudiannya dianalis. Keputusan kajian adalah berdasarkan data yang telah dianalisis. Ujian Keselamatan berada pada aras yang sangat baik ( x=4.50, S.D. =0.55). Ujian Keperluan Fungsi  adalah baik (x=4.3, S.D. =0.81). Ujian Kepenggunaan  adalah baik (x=4.16, S.D. =0.98). Ujian Fungsian adalah baik (x=4.00, S.D. =1.09), dan Ujian Pengesahan Output juga baik (x=4.30, S.D. =1.03).

Hasil kajian mendapati pelajar menunjukkan sikap yang positif dalam pembelajaran matematik berasaskan komputer. Kaedah pembelajaran ini juga dapat meningkatkan keupayaan pelajar dalam matematik serta meningkatkan tahap keyakinan pelajar.
Rujukan
Penulis menggunakan pelbagai sumber rujukan dan relevan dengan  tema kajian. Penulisan rujukan dalam teks memberi kemudahan kepada penulis dan pembaca untuk mengetahui sumber dan mendapatkan maklumat mengenainya.

Penulis menggunakan pelbagai sumber rujukan dan relevan dengan  tema kajian. Penulisan rujukan dalam teks memberi kemudahan kepada penulis dan pembaca untuk mengetahui sumber dan mendapatkan maklumat mengenainya.

Penulis hanya menggunaka beberapa sumber rujukan, namun rujukannya adalah relevan dengan  kajian. Penulis juga banyak merujuk kepada artikel jurnal.

Rumusan
Kajian tindakan terutama di kalangan guru-guru di sekolah adalah amat penting. Apabila mengaplikasikan kajian tindakan, guru-guru dapat menyesuaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran mereka dengan keperluan semasa pelajar. Dengan itu, guru-guru dapat memastikan pembelajaran berkesan berlaku dalam diri pelajar.

Secara keseluruhannya, artikel ini memperkenalkan kajian dalam aspek kajian tindakan di dalam kelas dan kajian tindakan penglibatan untuk para penyelidik, jurulatih dan pelajar yang telah membawa kepada pembangunan system CCPAR. Artikel ini juga menerangkan seni bina yang menyokong  modul perancangan, modul tindakan dan modul penilaian.

Pengajaran sesuatu subjek berasaskan komputer dapat menggalakkan aktiviti pembelajaran di kalangan pelajar dan seterusnya membantu pelajar dalam meningkatkan pencapaian dalam matapelajaran tersebut.

No comments:

Post a Comment